Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zakrzewo.domypomocy.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • częściowo zbyt niski kontrast między elementami.
  • część plików graficznych nie posiada tekstu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Ostatni przegląd aktualizacji: 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Paradowska – Olkowska, dps@dpszakrzewo.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 242314147. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie mieści się pod adresem Zakrzewo Kościelne 14, 09-460 Mała Wieś.
Składa się z dwóch oddzielnych budynków: budynku mieszkalnego oraz budynku administracyjnego.
Do budynku mieszkalnego prowadzą wejścia dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Wejście główne jest bezprogowe, drzwi otwierają się automatycznie. Do pozostałych wejść prowadzą podjazdy i niskie schody wyposażone w poręcze.
Pomieszczenia biurowe usytuowane są na piętrze budynku, prowadzą do nich schody wyposażone w poręcze. Stwarza to utrudnienie dla osób z ograniczeniem sprawności fizycznej, dlatego też istnieje możliwość spotkania z klientem na parterze, w budynku mieszkalnym.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku mieszkalnym dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością: wejścia bezprogowe, drzwi w ciągach komunikacyjnych zabezpieczone elektrotrzymaczami.

Dostosowanie schodów

Ciągi komunikacyjne oraz schody są otwarte, a na ścianach zamontowano poręcze. Powierzchnia podłóg i stopni ma powłokę antypoślizgową. Zamontowana w jednym z ciągów schodowych zamontowana platforma schodowa zapewnia możliwość transportu osób z niepełnosprawnością na użytkowe poddasze.

Dostosowanie wind

Brak

Dostępność pochylni

Wejście do budynku administracyjnego wyposażone jest w podjazd z poręczami. Pomieszczenia biurowe usytuowane są na piętrze budynku, prowadzą do nich schody wyposażone w poręcze. Stwarza to utrudnienie dla osób z ograniczeniem sprawności fizycznej, dlatego też istnieje możliwość spotkania z klientem na parterze, w budynku mieszkalnym.

Dostępność platform

W budynku mieszkalnym zainstalowana jest platforma schodowa do przewozu osób niepełnosprawnych. Umożliwia ona przemieszczanie pomiędzy parterem a piętrem.

Dostępność informacji głosowych

Informacje Głosowe przekazywane są wchodzącym przez dyżurującego pracownika.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Zarówno przed ogrodzeniem posesji, jak i na jej terenie można parkować pojazdy.
Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingach brak barier architektonicznych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dom Pomocy zapewnia dostępność tłumacza migowego (PJM) w stopniu podstawowym. Zamiar skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowanym kontaktem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.