Ochrona Danych Osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dane kontaktowe:
Aleksandra Umińska
e-mail: iod.cuw@powiat.plock.pl
tel. 24 267 67 94


Obowiązek informacyjny RODO

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Zakrzewo 14, 09-460 Mała Wieś.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Zakrzewo 14, 09-460 Mała Wieś
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl
c) telefonicznie: (24) 231-41-47
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod.cuw@powiat.plock.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  W ZAKRZEWIE

Monitoring Wizyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej  reprezentowany przez  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w Zakrzewie,  Zakrzewo 14,  09-460 Mała Wieś.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez email:  iod.cuw@powiat.plock.pl
 3. Pani/Pana dane rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  art. 222 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),  art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Obszar monitorowany obejmuje wejście główne na teren Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, część parkingu, odcinki chodnika prowadzące do wejść do budynków: Warsztatów Terapii Zajęciowej, budynku głównego mieszkalnego, budynku administracji oraz kuchni ze stołówką.
 6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 7. Zapisy z monitoringu  przechowywane są przez około 30 dni a następnie nadpisywane.
 8. Prawa osób objętych monitoringiem  obejmują m.in.:
  a) prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
  b) prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  c) prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  d) prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  e) prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
  f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.